D I S P O Z I T I E Nr. 167 din 04.08.2017 privind convocarea sedintei ordinare a Consililui Local al comunei Poiana Teiului
2017-08-04 14:51:01

    D I S P O Z I T I E  Nr. 167 din 04.08.2017 privind convocarea sedintei   ordinare  a Consililui Local al comunei Poiana Teiului

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA POIANA TEIULUI
-PRIMAR-

D I S P O Z I T I E
Nr. 167 din 04.08.2017
privind convocarea sedintei ordinare a Consililui Local al comunei Poiana Teiului
ANCUTA ANA-primarul comunei Poiana Teiului,judetul Neamt;

In temeiul dispozitiilor art.39, alin. (1) si (3) ale art.68 alin (1) si ale art.115 alin.(1) lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.215 /2001,republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
D I S P U N :
Articol unic: se convoaca in sedinta ordinara , Consililul Local al Comunei Poiana- Teiului in ziua de 10.08.2017,ora 12.00.
Sedinta se va desfasura in sala de sedinte a Consiliului Local si va avea urmatoarea ordine de zi :

I. Informare catre Consiliul Local Poiana Teiului:

1.Informare-Raport al compartimentului juridic privind prejudiciul creat prin nerespectarea clauzelor contractuale din contractul de prestari servicii nr.846/28.10.2010 in care reprezentant legal era d-l Biia Petru,iar responsabil de proiect era d-l Gavrilut Constantin.

2.Informare privind exercitarea functiei publice de conducere , secretar al U.A.T. Poiana Teiului.

3.Informare privind nelegalitatea comisiei privind controlul partizilor din terenurile cu vegetatie forestiera.

II. Proiecte ordine de zi.


1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Aqua Neamt"(comuna Rediu);

2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Aqua Neamt"(comuna Cordun);

3. Proiect de hotarare privind modificare ROF Consiliu local Poiana Teiului;

4. Proiect de hotarare privind aprobarea colectarii deseurilor provenite din gospodarii in sistem individual si aprobarea unor masuri pentru asigurarea salubrizarii comunei;

5. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul primariei Poiana Teiului, care se aplica incepand cu data de 1 iulie 2017 in conformitate cu prevederile Legii nr 153/2017;

6. Rectificare buget;

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Structurii organizatorice si a Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Poiana Teiului;

8. Proiect de hotare privind validarea mandatului de consilier a d-lui Pavaleanu Vasile;

9. Proiect de hotarare privind solicitarea scrisorii de garantie a avansului din partea Fondului de Garantare a creditului Rural;

10. Hotarare privind aprobarea valorii de investitie a proiectului"Renovarea,modernizarea si dotare camin cultural in satul Galu,comuna Poiana Teiului,judetul Neamt;


PRIMAR AVIZAT-pentru legalitate de
ANCUTA ANA Secretar cu exercitare temporara
Consilier juridic Grigoras-Panaite Gabriela

 

 

 

 

Înapoi