Știri și evenimente

Anunt

Anunt

In temeiul conferit de prevederile art. 14 si 15 din O.U.G. nr.195/2002,modificata si completata , coroborate cu cele ale art. 26 din Ordinul nr.1501/2006, modificat si completat, proprietarii de autovehicule care nu se supun înmatriculării, sunt rugati sa se prezinte la sediul Primăriei Poiana Teiului cu actele de proveniența ale acestora, in vederea formulării cererilor catre R.A.R. -reprezentanta Neamț(deplasare echipa mobila in zona/eliberare atestat).
Va comunicam modelul de formular necesar a fi completat.

 

Formular

 

 

Vezi detalii
31-08-2023

Anunt important

În data de 31.08.2023 în intervalul 09.00-15.00 va fi întreruptă alimentarea cu energie electircă în localitatea ROȘENI, POIANA TEIULUI, TOPOLICENI ȘI MOLIGELU.

 

DELGAZ GRID S.A.

 

Anunt nr 4439 din 28.08.2023

Vezi detalii
28-08-2023
Anunt important

Anunt important

PRIN PREZENTA VĂ ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ CĂ ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.08.2023 PÂNĂ IN DATA DE 04.08.2023 SE VA ÎNTRERUPE FURNIZAREA CU APĂ PENTRU LOCALITATEA DREPTU, DATORITĂ LUCRĂRILOR DE CURĂȚARE ȘI DEZINFECȚIE A MEMBRANEI.

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

Vezi detalii
31-07-2023

Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri domeniu privat


1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Poiana Teiului, cu sediul în comuna Poiana Teiului, str. Teilor, nr. 61, judetul Neamt, telefon 0233.266.250, fax 0233.266.025, e-mail primaria@poianateiului.ro, cod fiscal 2614074.
2. Informaţii generale privind obiectul concesionarii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
Teren in suprafata de 338 mp, având CF nr. 51585, Nr. cadastral 51585, situat în intravilanul comunei Poiana Teiului, satul Topoliceni, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniul privat al Comunei Poiana Teiului, conform caietului de sarcini, H.C.L. Poiana Teiului nr. 26/20.02.2023 modificata si completata prin H.C.L. Poiana Teiului nr. 56/31.05.2023 și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
Prin solicitare scrisa, de la sediul Comunei Poiana Teiului.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul impozite si taxe al Comunei Poiana Teiului, comuna Poiana Teiului, strada Teilor, nr. 61, județul Neamt.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
100 lei / exemplar, ce se achita in numerar la Casieria Comunei Poiana Teiului sau prin virament in contul concedentului : RO53TREZ49421180250, deschis la Trezoreria Bicaz, cod fiscal al concedentului: 2614074.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
20.07.2023, ora 14.00. (4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
28.07.2023, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura Comunei Poiana Teiului, comuna Poiana Teiului, str. Teilor nr. 61,județul Neamt.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
31.07.2023, ora 09.30, la sediul Comunei Poiana Teiului , comuna Poiana Teiului ,strada Teilor nr. 61, județul Neamt.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamt, Piatra Neamt, B-dul Republicii, nr. 16, judetul Neamt, telefon 0233.212.294, fax 0233.235.655.
e-mail: tr-neamt-scomerciala@just.ro,

 

Publicatii in presa:

EXTRAS EVENIMENTUL REGIONAL AL MOLDOVEI-ERM 7.07

EXTRAS MONITORUL OFICIAL-MO 125

EXTRAS NATIONAL-14-15 National 7.07

Vezi detalii
26-07-2023