Bine ați venit pe site-ul comunei Poiana Teiului !

Comuna Poiana Teiului este o așezare tipic montană situată în partea de N - V a județului Neamt, pe cursul inferior al râului Bistrița, fiind una dintre cele mai întinse localități din județ.

 

Casele sunt așezate pe versanții munților, în zonele cu panta lină de o parte și de alta a râului. Râul Bistrița intră prin partea de NV a localității și își continuă cursul spre SE până la vărsarea în lacul Bicaz, pe o lungime de aproximativ 12 km. Drumul național 15 B urmează cursul văii. La extremitatea nordică a lacului Bicaz acest drum se intersectează cu drumul național 17 B constituind un adevărat nod de legătura între cele trei provincii istorice: Ardeal - Moldova - Bucovina.

 

Culmea Bistriței se ridică în partea dreaptă a râului până la altitudinea de 1.600 m iar pe malul stâng găsim culmea Stănișoarei care atinge cota de 1400 m. Depresiunea dintre cele două lanțuri muntoase conferă o stabilitate termică dar și o însemnată cantitate de precipitații în special primăvara și toamna.
Pe Valea Bistriței în zona localității noastre există o amenajare hidro - energetică cu o capacitate de 11 MW.

Știri și evenimente

Anunt

Vezi detalii 24-11-2023
Anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri publice + Extrase din presa nationala

Anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri publice + Extrase din presa nationala

Anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri publice

1.Informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Poiana Teiului, Comuna Poiana Teiului,satul Poiana teiului, str. Teilor, nr.61, judetul Neamt ,
telefon 0233/266250, fax 0233/266025 , cod fiscal 2614074 ,e-mail primaria@poianateiului.ro.
2. Informaţii generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: 
-trupul de pasune Paraul Fagului-Piciorul cu Lut , identificat prin CF nr.52720, nr.CF 52720, in suprafata
22,76 ha, apartinand domeniului public al comunei Poiana Teiului, situate in satul Paraul Fagului , HCL
Poiana Teiului nr.77/15.09.2023 si OUG nr.57/2019;
- trupul de pasune Baicu, identificat prin CF nr.50525 , nr.cadastral 50525 in suprafata 34,20 ha, apartinand
domeniului public al comunei Poiana Teiului,situate in satul Paraul Fagului, HCL Poiana Teiului
nr.75/15.09.2023 si OUG nr.57/2019;
- trupul de pasune Paraul Fagului-Canton , identificat prin CF nr. 51834,nr.cadastral 51834 in suprafata
5,33 ha, apartinand domeniului public al comunei Poiana Teiului, situate in satul Paraul Fagului,conform HCL
Poiana Teiului nr.76 /15.09.2023 si OUG nr.57/2019;
- trupul de pasune Rascoale , identificat prin CF nr.52717,nr. CF 52717, in suprafata 29,3 ha, apartinand
domeniului public al comunei Poiana Teiului, situate in satul Petru Voda, conform HCL Poiana Teiului
nr.78/15.09.2023 si OUG nr.57/2019;
- trupul de pasune Varfu Mare-Par , identificat prin CF nr.53425 si nr.51927, nr.CF 53425 si nr.51927, in
suprafata de 42,3 ha, apartinand domeniului public al comunei Poiana Teiului, situat in satul Petru Voda,
conform HCL Poiana Teiului nr.79/15.09.2023 si OUG nr.57/2019;
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: 
la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul impozite si Taxe,Comuna Poiana Teiului.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul impozite si taxe , Comuna Poiana Teiului, Comuna Poiana Teiului, strada Teilor, nr.61,
județul Neamt.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
20 lei / exemplar, se achită numerar la casieria Comunei Poiana Teiului.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
01.11.2023, ora 10.00
4. Informaţii privind ofertele: 
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 
09.11.2023 ora 10.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Secretariat-Registratura Comunei Poiana Teiului,Comuna Poiana Teiului, str.Teilor,nr.61, județul Neamt.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
10.11.2023, ora 9.00, Comuna Poiana Teiului, Comuna Poiana Teiului, strada Teilor, nr. 61, județul Neamt-
sala de sedinte.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamt, B-dul Republicii, nr.16, Piatra Neamţ, judetul
Neamt;adresa e-mail: tr-neamt-scomerciala@just.ro ,TELEFON = 0233212294, FAX =02332356557.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 18.10.2023

 

 

Extras-MO 197 19.10.2023

Extras ziarul Evenimentul.ro-ERM -19-10-2023

Extras - National 19.10.2023

Vezi detalii 23-10-2023

Anunţ privind aplicarea Legii nr.123/2023 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Aducem la cunoştinţă faptul că în baza Legii. 123/2023 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, persoanele interesate pot depune dosare pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, începând cu data de 19 mai 2023 până la data de 18 noiembrie 2023:
„(21) Deţinătorii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:
a) dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;
b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta"

Dosarul va cuprinde următoarele documente:

1. Cererea solicitantului/solicitanţilor, însoţită de copii de pe act/acte de identitate şi acte de stare civilă - naştere, căsătorie, după caz; în cazul în care solicitantul formulează cererea în calitate de moştenitor, se vor depune acte de deces şi certificat de moştenitor/de calitate succesorală;

2. Inscris prin care să se certifice că pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Plan de amplasament şi delimitare a imobilului, întocmit şi validat prin semnătură şi ştampilă de către o persoană autorizată de către ANCPI/OCPI Neamt, potrivit Anexei nr.16 la Regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr.600/2023, (Regulament),însuşit prin semnătură şi ştampilă de preşedintele Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, luat în evidenţă, fără suprapunere cu imobile limitrofe;

4. Adeverinţă eliberată de Primăria comunei Poiana Teiului din care să rezulte suprafaţa înscrisă în Registrul agricol;

5. Certificat de atestare fiscală;

6. În cazul în care terenul solicitat a făcut obiectul unei cauze aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, o declaraţie pe propria răspundere din partea solicitantului din care să rezulte care este soluţia rămasă definitivă.
Cererea, împreună cu actele prevăzute mai sus se depune la Primăria Comunei Poiana Teiului fie personal, fie prin poştă, înăuntrul termenului prevăzut de lege .
În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare în original şi câte o copie xerox, semnată pentru conformitate, rămânând la comisie numai copiile acestora.

Când cererea se transmite prin poştă, la aceasta se vor anexa copii xerox semnate pentru conformitate pe propria răspundere de către solicitant.
Cererea se găsește la sediul Primăriei Comunei Poiana Teiului sau se poate descărca de pe site-ul: www.poianateiului.ro.

 

Adresa nr.12555 din 16.10.23

CERERE-LEGEA-123-DIN-2023

Vezi detalii 18-10-2023

Mesajul primarului

{NUME_SITE}

Ne plecăm cu respect în fața dumneavoastră a tuturor, vă mulțumim ca ne-ați oferit încredere și vă dorim să vă bucurați de tot ceea ce înseamnă acestă comună !

Pentru a realiza lucruri bune pentru comuna noastră este absolut necesar să comunicăm .
Este necesar sa existe o comunicare bună între Primarie - Consiliul Local - cetațean pentru că, numai așa problemele reale ale comunei noastre pot sa-și găsească rezolvarea .
Sunt conștientă la fel ca dumneavoastră - concetățenii mei, că într-un interval scurt de timp nu se pot face lucruri a căror rezolvare întârzie de ani de zile dar prin răbdare și perseverență, acestea trebuie să-și găsească rezolvarea.
Vreau ca fiecare dintre dumneavoastra sa fie informat asupra hotarârilor luate în Consiliul Local, a modului de înfaptuire iar pagina de facebook pentru sugestii ,, De vorbă cu primarul ‘' să o folosiți cu toata încrederea și responsabilitatea.

Celor ce vizitați comuna Poiana Teiului prin intermediul acestui site vă adresez salutul meu și al întregii echipe.


Cu cele mai alese gânduri,
Ancuța Ana
Primar al comunei Poiana Teiului